Impost - Catalunya

Catalunya és la comunitat autònoma que castiga més les rendes baixes

Per contra, Madrid és la CCAA que té un IRPF més baix per a les rendes inferiors

Un informe recent elaborat per l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) ha revelat que Catalunya ostenta el títol de la comunitat autònoma que més càrrega impositiva exerceix sobre les rendes més modestes al país.

Ciutadans amb ingressos inferiors als 30.000 euros anuals es veuen especialment afectats, desemborsant una mitjana de 5.111 euros en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) a l'any, marcant una diferència de fins a 445 euros respecte als contribuents a la Comunitat de Madrid.

L'estudi analitza el panorama tributari de l'IRPF en funció de la comunitat autònoma de residència. En aquest sentit, Catalunya és la regió amb el tipus impositiu més elevat pels ingressos més baixos.

És important recordar que l'IRPF és un impost parcialment transferit a les comunitats autònomes, cosa que els permet regular fins al 50% de l'escala general d'aquest tribut.

L'anàlisi comparativa se centra en els impostos pagats per ciutadans amb sous de 30.000 euros, 60.000 euros i 120.000 euros, sense considerar les deduccions fiscals.

Per a aquells amb ingressos de 30.000 euros, el tipus autonòmic a Catalunya arriba al 9,28%, el més alt entre totes les comunitats autònomes. Per contra, Madrid es distingeix per tenir el tipus més baix per a aquest segment d'ingressos, situant-se al 7,68%.

Considerant el tipus estatal de l'IRPF, fixat al 8,97% per a totes les comunitats, els contribuents catalans afronten un tipus total del 18,25%, fet que es tradueix en un pagament de 5.111 euros per IRPF.

D'altra banda, els residents a Madrid s'enfronten a un tipus total del 16,65%, i abonen 4.665 euros per aquest impost, fet que suposa fins a 446 euros menys que les seves contraparts catalans.

L'informe destaca que els catalans són els que suporten el percentatge més alt d'IRPF en el tram de més impacte de recaptació a nivell estatal.

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a l'any 2022, el salari mitjà a jornada completa a Espanya és de 28.096 euros.

A mesura que els ingressos del contribuent augmenten, Catalunya cedeix el primer lloc com a regió amb el tipus autonòmic de l'IRPF més elevat.

Extremadura emergeix com la comunitat autònoma que aplica el tipus impositiu més gran als ciutadans amb un salari de 60.000 euros, amb un tipus total del 28,05%, cosa que representa 16.287 euros de quota fiscal.

En el cas dels ingressos de 120.000 euros, el País Valencià lidera amb el tipus autonòmic més alt per a les rendes més altes, arribant al 38,2% d'IRPF total, fet que implica un pagament de 45.079 euros.

En contrast, Madrid es posiciona novament com la regió amb menys pressió fiscal, amb una càrrega impositiva significativament més baixa.

En conclusió, l'anàlisi de l'AEDAF revela que Catalunya imposa la pressió fiscal més gran sobre les rendes més baixes a Espanya, mentre que Madrid es destaca per mantenir la càrrega impositiva més baixa, cosa que evidencia disparitats significatives en la política tributària entre les diferents comunitats autònomes.