La campanya del 2023 s'engega aquest 3 d'abril

Comença la campanya de la Renda: tot el que cal saber sobre la declaració

S'engega aquest dimecres 3 d'abril i arriba amb diverses novetats respecte a edicions anteriors

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2023 arrencarà aquest dimecres, 3 d'abril, amb la presentació de les declaracions per Internet i s'estendrà fins a l'1 de juliol, segons el calendari publicat per l'Agència Tributària.

Així, la Campanya arrancarà tot just després de Setmana Santa, aquest dimecres, amb la presentació de declaracions per Internet, i s'estendrà fins a l'1 de juliol de 2024, un dia més del que sol ser habitual, ja que el 30 de juny cau aquest any en diumenge.

Des del 7 de maig fins a l'1 de juliol del 2024, l'Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon --la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d'abril fins al 28 de juny--.

Serà entre el 3 de juny fins a l'1 de juliol del 2024 quan l'Agència Tributària podrà confeccionar als contribuents les declaracions presencialment a les seves oficines --amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins al 28 de juny--.

En any a què es refereix la Campanya, el 2023, el Govern va posar en marxa algunes mesures fiscals als Pressupostos Generals de l'Estat, com l'increment en la reducció de les retencions de l'IRPF a les rendes de fins a 21.000 euros, cosa que afectarà a aquesta campanya als contribuents amb aquests ingressos anuals.

Qui està obligat a presentar-la?

Una altra de les novetats a tenir en compte amb vista a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l'any que ve, independentment dels seus ingressos.

De la mateixa manera, les persones titulars de l'ingrés mínim vital (IMV) i les persones integrants de la unitat de convivència estan obligades a presentar anualment una declaració corresponent a l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Qui no està obligat a presentar-la?

En termes generals, no estan obligats a presentar la declaració els contribuents amb rendes exclusivament procedents de la feina fins a un import de 22.000 euros anuals.

Això no obstant, aquest límit es redueix si els rendiments procedeixen de més d'un pagador (llevat d'excepcions), o també quan el pagador no està obligat a retenir i quan els rendiments estan subjectes a un tipus fix de retenció. En aquests casos, el límit és de 15.000 euros.

Tot i això, Hisenda insisteix que els contribuents no obligats a declarar, encara que no els resulti exigible la presentació d'una declaració amb resultat a ingressar, sí que estan obligats a presentar-la quan sol·licitin una devolució de l'impost.

Per determinar l'import de la devolució que sigui procedent realitzar aquests contribuents no obligats a declarar, cal tenir en compte, a més dels pagaments a compte efectuats, la deducció per maternitat i les deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent separat legalment amb dos fills o sense vincle matrimonial que, si s'escau, corresponguin a cadascun.

Deducció per maternitat

Fins a l'any 2022, només les mares treballadores es podien beneficiar de la deducció de 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys. Ara, fins i tot si en el moment del naixement no estava la mare treballant sinó cobrant la desocupació, o també si posteriorment va cotitzar 30 dies o més, es podrà beneficiar d'aquesta deducció i sol·licitar l'abonament anticipat de 100 euros al mes.

Aquesta ampliació entre el 2020 i el 2023 de les mares beneficiades arriba també als 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia del fill menor de tres anys en escoles bressol o centres d'educació infantil.

Altres deduccions

Cal tenir en compte que una sentència del Tribunal Suprem del 8 de gener de 2024 ha estès la deducció per maternitat a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a les despeses de custòdia de menors de tres anys en guarderia, encara que el centre no compti amb lautorització de centre educatiu.

Després de la sentència, l'Agència Tributària va instar totes les escoles bressol que comptin amb l'autorització per a l'obertura i el funcionament de l'activitat de custòdia de menors --encara que no tinguin autorització com a centre educatiu-- a presentar la declaració informativa a través del model 233 , informant dels potencials beneficiaris de la deducció a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Plusvàlues

A més, el 2023 es va elevar un punt, fins al 27%, la tributació de les rendes del capital a l'IRPF superiors a 200.000 euros, i per a les plusvàlues superiors a 300.000 euros, s'elevarà fins al 28%, dos punts més.

Per part seva, els autònoms es beneficiaran d'una reducció d'un 5% addicional en els rendiments nets en la tributació per mòduls i, en l'estimació directa simplificada, tindran una deducció addicional de dos punts, fins al 7%, en despeses difícils justificació.

Mutualistes

També hauran de parar esment a aquesta Campanya els pensionistes que van fer aportacions a mutualitats laborals i van pagar de més a l'IRPF. Una sentència del Tribunal Suprem donés la raó a un jubilat del sector bancari que demanava que part de la seva pensió, lligada a les aportacions que va realitzar entre 1969 i 1979 a la Mutualitat Laboral de Banca, no tributés en les declaracions de l'impost sobre la renda de les Persones Físiques (IRPF).

El sindicat de tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) assenyala que si a les dades fiscals de la propera Campanya de Renda de 2023 apareix el concepte d''Ajust per Mutualitats-DT2 LIRPF' s'aplicarà la reducció de forma automàtica a la declaració.

En cas contrari, Gestha apunta que només cal completar el formulari de sol·licitud habilitat per l'Agència Tributària per a rectificació.