Un home treballant sota el sol

A partir d'aquest dimarts serà possible treballar i cobrar l'atur alhora

La quantia del subsidi per desocupació puja des dels 480 euros a 570 euros mensuals

El Consell de Ministres ha aprovat avui el Reial decret llei pel qual es reforma el subsidi assistencial per desocupació, donant així compliment a una de les fites associades al quart pagament dels fons europeus.

La norma que ha vist la llum aquest dimarts inclou algunes novetats respecte al text anterior pel que fa al règim de compatibilitats de la prestació contributiva amb un lloc de treball.

Així, aquesta es podrà compatibilitzar amb una ocupació per compte d'altri el salari brut mensual del qual no superi el 375% de l'indicador públic de rendes amb efectes múltiples (Iprem), és a dir, 2.250 euros al mes amb l'Iprem actual, segons han traslladat fonts governamentals.. Al text anterior s'establia que la prestació es podria compatibilitzar amb un sou de fins a 1.350 euros mensuals (225% de l'Iprem).

També el subsidi per desocupació serà compatible amb un salari. En tots dos casos, aquesta compatibilitat s'instrumentarà a través del que s'anomena complement de suport a l'ocupació, que es podrà prolongar durant un període màxim de 180 dies.

A més, el subsidi serà compatible amb la percepció d'una beca, segons ha afirmat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Aquest nou règim de compatibilitats anirà acompanyat de l'establiment de mecanismes de control a través de la signatura d'un conveni de col·laboració entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i la Inspecció de Treball per determinar els supòsits de compatibilitat de prestacions per desocupació i treball per compte d'altri que hagin de ser objecte d'actuacions inspectores, tot això per evitar el frau.

La reforma, acordada amb CCOO i UGT i que no han subscrit CEOE i Cepime, preveu un augment per trams de la quantia d'aquest ajut, actualment de 480 euros al mes (80% de l'Iprem); amplia el col·lectiu de beneficiaris, i permetrà compatibilitzar amb un salari tant el subsidi com la prestació contributiva de desocupació, entre d'altres mesures.

"Avui els treballadors tornen a guanyar drets i, guanyant drets, s'eixampla la democràcia al nostre país", ha declarat la vicepresidenta segona.

La titular de Treball ha destacat que aquesta reforma és "profundament feminista" i "no va d'una pagueta, sinó de drets". En aquest sentit, ha defensat que el 80% dels perceptors del subsidi no esgoten aquesta ajuda. "No només no és una pagueta, sinó que són drets que tenen la gent treballadora del nostre país, que està cotitzant per tenir exactament aquest nivell de protecció. Per tant, no regalem res", ha abundat.

La nova reforma simplifica els tràmits administratius per accedir al subsidi, amb l'eliminació del mes d'espera per a les persones que n'hagin esgotat la prestació contributiva i vulguin sol·licitar el subsidi. Així, l'ajuda es podrà cobrar des del primer dia.

Es manté a més en el 125% del salari mínim interprofessional (SMI) la base de cotització per als subsidis de majors de 52 anys, davant de la rebaixa que introduïa la primera reforma i que va motivar el rebuig de Podem a considerar-la retallaven els imports de la pensió futura. Amb aquesta decisió, s'aplana el camí perquè la reforma rebi el vistiplau al Parlament.

Millores a la quantia i víctimes de violència de gènere

La reforma millora les quanties dels subsidis durant els 12 primers mesos de percepció i estableix tres trams: el subsidi serà del 95% de l'Iprem durant els primers sis mesos de cobrament (570 euros mensuals amb l'Iprem actual); del 90% durant els sis mesos següents (540 euros) i de l'actual 80% durant la resta de la durada de la prestació (480 euros).

Al subsidi hi podran accedir ara persones víctimes de violència de gènere o sexual des dels 16 anys, així com emigrants retornats, menors de 45 anys sense càrregues familiars i treballadors eventuals agraris de tot l'Estat).

A més, els treballadors residents al Marroc que hagin exercit la seva última relació laboral a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, emparats per autorització de treball per a treballadors transfronterers, podran accedir a la protecció per desocupació de nivell contributiu sense necessitat d'acreditar residència a Espanya, sempre que reuneixin tots els requisits establerts.

Eliminació dels subsidis parcials: es cobraran íntegres

La reforma elimina els subsidis parcials per als que haurien treballat a temps parcial, podent cobrar-los íntegres, alhora que permetrà que les persones amb menys de 12 mesos cotitzats (que són els necessaris per accedir a una prestació contributiva) puguin accedir al subsidi, mesura que beneficiarà fonamentalment els joves.

Es facilita a més el compliment del requisit d'insuficiència de rendes per a les persones que accedeixen al subsidi, en permetre l'accés tant per insuficiència de rendes personals com de la unitat familiar, alternativament, i s'ampliarà la cobertura en permetre l'accés de les parelles de fet a la unitat familiar.

En concret, es modifica el còmput de renda de manera que no s'exclourà el sol·licitant que superi el 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI), sinó que es tindrà la consideració de responsabilitats familiars quan el total de rendes de la unitat familiar entri el nombre de persones que la formen, inclòs el sol·licitant, no superi el 75% de l'SMI.

Alhora, s'estableix un règim de compatibilitat entre els subsidis agraris d'Andalusia i Extremadura amb els del Règim General i, addicionalment, es compromet una reducció de les jornades reals requerides per accedir als primers com a conseqüència de la sequera.

La norma redueix a deu el nombre de jornades necessàries perquè els treballadors agraris per compte aliè de caràcter eventual inclosos al Sistema Especial per a Treballadors per Compte Aliè Agraris puguin beneficiar-se del subsidi per desocupació.

La reforma permetrà també que aquells que estan cobrant subsidis puguin esgotar les seves prestacions actuals i, posteriorment, passar a incorporar-se a l'Ingrés Mínim Vital (IMV), una passarel·la de la qual en quedaran excloses les víctimes de violència de gènere i els emigrants retornats, que es mantindran al subsidi.

Així mateix, s'introdueix com a causa de suspensió del subsidi que els treballadors fixos-discontinus siguin cridats a reiniciar la seva activitat i no es reincorporin al lloc de treball, llevat de causa justificada.

La reforma també estableix un mecanisme de reserva de polítiques actives d'ocupació per a més grans de 52 anys per destinar una part dels fons d'ocupació a aquest col·lectiu, d'uns 600 milions d'euros.

Així mateix, la prestació es coordinarà amb un itinerari personalitzat d'activació per a l'ocupació amb la subscripció d'un acord d'activitat (conegut anteriorment com a compromís d'activitat) amb els serveis públics d'ocupació, i s'establirà com a prioritari el col·lectiu d'aturats de llarga durada per als programes i accions d'inserció laboral.

Acumulació del període de lactància

El Reial decret també preveu la possibilitat d'acumular les hores retribuïdes d'absència per lactància com un dret, sense necessitat, per tant, que estigui recollit al conveni col·lectiu o en un acord amb l'empresa.