Una de les reunions de l'elaboració del Pla de Salut

Tarragona vol conèixer les necessitats de salut dels veïns de la ciutat

El consistori continua treballant en l'elaboració del Pla local de salut 2024-2027

Durant aquest mes de març s'acaba la segona etapa del procés d'elaboració del Pla Local de Salut 2024-2027 que duu a terme l'Ajuntament de Tarragona. Fins ara, aquest procés ha avançat a través de dues fases fonamentals: la recopilació, l'anàlisi i el tractament de dades, d'una banda, i la realització de cinc tallers participatius de diagnòstic, per l'altra.

Aquest procés, caracteritzat pel seu enfocament intersectorial i participatiu, ha comptat amb la participació activa de diversos agents clau del territori, amb un total de 63 persones involucrades. Aquests tallers s'han enfocat a identificar les necessitats, les problemàtiques i els desafiaments de salut que enfronta la ciutadania a la ciutat de Tarragona. Cada taller ha abordat diferents aspectes rellevants, com l'estabilitat econòmica, l'educació i la cultura, la salut i l'atenció sanitària, la convivència veïnal, el medi ambient i l'entorn, així com el context social i comunitari de les persones.

Les fases daquest pla de salut són

1. Recull, tractament i anàlisi de dades

Recull, tractament i anàlisi de dades rellevants per a l'actualització del diagnòstic de salut pública. S'analitzen memòries del departament, altres plans i documents municipals o altres dades que el departament demanarà a tercers com ara dades epidemiològiques de la Generalitat o l'Enquesta de Salut de Catalunya.

2. Tallers participatius de diagnosi

Cinc tallers participatius on es recullen les aportacions, se sistematitzen i estructuren. Els tallers s'han fet amb agents comunitaris vinculats a la salut pública de la ciutat. S'han recollit les necessitats, les oportunitats i els problemes existents.

3. Síntesi de la diagnosi

Treball intern danàlisi de tota la informació generada fins al moment. Identificació de punts forts, debilitats, oportunitats i reptes que serviran per desenvolupar posteriorment el pla dacció.

4. Tallers participatius destratègia i dacció

Concepció i dinamització de cinc tallers participatius que arreplegaran aportacions d'agents comunitaris vinculats a la salut pública de la ciutat. En aquestes sessions s'exposaran els resultats de les fases de diagnosi anteriors i es treballaran, des d'una perspectiva propositiva, les possibles accions a desenvolupar en salut pública al municipi.