Façana del Congrés dels Diputats, a 24 de gener de 2024, a Madrid (Espanya).

El Congrés començarà a negociar la llei per implantar la paritat a les institucions

Els grups parlamentaris de PSOE i Sumar han registrat una esmena parcial

El Congrés dels Diputats començarà a negociar la setmana que ve la llei de representació paritària i presència equilibrada d'homes i dones, més coneguda com a Llei de Paritat, amb la reunió el proper dijous 10 de juny de la Ponència de la Comissió d'Igualtat que tractarà el text.

Els grups parlamentaris de PSOE i Sumar han registrat una esmena parcial al projecte de Llei Orgànica de representació paritària i presència equilibrada d'homes i dones per postergar en un any l'aplicació de la Llei de Paritat a les companyies de l'Ibex 35 i les que tenen capitalització superior als 500 milions d'euros.

Concretament, plantegen que les 35 societats amb més valor de capitalització busàtil, que solen coincidir amb les companyies de l'Ibex, han d'assegurar que el Consell d'Administració tingui una composició que garanteixi la presència, com a mínim, d'un 40% de membres del consell del sexe menys representat a partir del 30 de juny del 2025. Per a la resta de societats cotitzades, les del Mercat Continu, la normativa serà aplicable a partir del 30 de juny del 2026.

El projecte remés pel Govern establia com a terminis el 30 de juny del 2024 per a les empreses de l'Ibex 35, el 30 de juny del 2025 per a les de capitalització superior de 500 milions i el 30 de juny del 2026 per a les de capitalització inferior a 500 milions.

Però aquesta redacció és l'original, quan es va aprovar el text la legislatura passada, que va decaure per la convocatòria d'eleccions. El Govern ha decidit remetre a les Corts el mateix text a l'actual legislatura per evitar que hagi de tornar a passar pels òrgans consultius.

Per això, a la justificació, PSOE i Sumar assenyalen que aquesta modificació resulta necessària per dotar de temps suficient les societats cotitzades. "Resulta convenient endarrerir l'aplicació d'aquestes obligacions per a les 35 societats amb més valor de capitalització borsària al 30 de juny de 2025. En coherència, per mantenir l'aproximació esglaonada que es plantejava a la redacció original, es retarda l'aplicació d'aquestes obligacions per a la resta de societats cotitzades al 30 de juny del 2026", apunten.

Tot i això, també expliquen que no és possible mantenir la diferenciació entre societats de més i de menys de 500 milions d'euros de capitalització que recull el text del Govern, ja que això implicaria endarrerir l'aplicació d'aquestes obligacions a les societats amb capitalització inferior a 500 milions d'euros fins al 30 de juny de 2027 i, per tant, incomplir amb els terminis de la Directiva Europea, que estableix que els percentatges mínims de presència de persones del sexe menys representat als consells d'administració de les societats cotitzades s'han d'assolir més tardar el 30 de juny de 2026.

Una petició semblant fa el Grup Parlamentari Popular que ha presentat una esmena parcial al projecte per postergar igualment els terminis encara que diferenciant exclusivament entre les societats amb capitalització superior als 500 milions d'euros, per a les quals estableix el termini del 30 de juny de 2025 que els seus consells siguin paritaris; i les de capitalització inferior a 500 milions d'euros, que hauran de complir la llei a partir del 30 de juny del 2026.

D'altra banda, els partits del Govern de coalició han pactat una altra esmena d'addició per modificar la Llei de Partits Polítics a fi d'obligar-los que els seus òrgans de govern i representació es nomenin també atenent el principi de representació equilibrada entre dones i homes -no més d'un 60% ni menys d'un 40% de cada sexe.

PSOE i Sumar han presentat, a més, una bateria d'esmenes parcials conjuntes a la Llei per, entre altres aspectes, aplicar el principi de representació equilibrada de dones i homes a les diputacions provincials, acadèmies reals o les fundacions, ONG i organitzacions de l'Economia social de més de 125 empleats i un pressupost anual superior a 20 milions d'euros.

A més, volen incorporar entre les funcions dels col·legis professionals l'adopció de mesures necessàries per garantir la igualtat en l'exercici de les professions col·legiades. De fet, plantegen incorporar un nou paràgraf al projecte de llei perquè els consells generals o superiors de cada col·legi professional nomenin una persona responsable de la coordinació en matèria d'igualtat.

També volen afegir la necessitat d'assegurar i garantir la presència equilibrada de dones i home del Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat.

També proposen un nou article per aplicar el principi de representació equilibrada als òrgans de representació, govern i administració dels sindicats i organitzacions empresarials. Tot i això, matisen que si el percentatge de membres del sexe menys representat no arriba al 40% es proporcionarà una explicació motivada i les mesures adoptades per assolir aquest percentatge.

Juntament amb aquestes esmenes, hi ha una altra bateria relacionades amb la incorporació de les víctimes de violència sexual als ajuts i prestacions que reben les víctimes de violència de gènere, en reconèixer que durant la tramitació de la Llei Trans es van ometre per error determinades modificacions de la Llei de garantia integral de llibertat sexual sobre aquests preceptes.

Per la seva banda, Vox es va quedar només al Congrés el 22 de febrer passat en rebutjar la resta de grups la seva esmena a la totalitat a la Llei de Paritat. Segons l'esmena que va presentar Vox, la formació que lidera Santiago Abascal considera que la intenció del Govern amb aquesta llei "no és res més que aprofundir en la seva tendència d'aprofitar-se torçadament de les institucions i de les lleis per avançar en un propòsit anivellador que respon a qüestions merament ideològiques i, per tant, no millora gens la igualtat real entre els espanyols”.