Elma Saiz i una Universitat

Antics alumnes podran comptabilitzar les passades pràctiques com a cotitzades

Aquests antics alumnes seran assimilats a treballadors per compte aliè

La ministra d´Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha aprovat l´ordre que permetrà recuperar la cotització d´aquells alumnes que en el passat van realitzar períodes de pràctiques formatives, de pràctiques acadèmiques externes o la participació de graduats universitaris, a través d´estudis oficials de doctorat en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a lestranger.

Els qui hagin participat en aquests programes podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), que els permetrà el còmput d'aquests períodes de cotització fins a un màxim de cinc anys, segons ha informat Ministeri.

"Avui és un dia importantíssim. Aquesta mesura representa la millor definició del Govern de justícia social. Ampliem els drets dels més joves, de persones que s'estan incorporant ara al mercat laboral, però també reparem els desequilibris i obrim la finestra a aquells que no van tenir aquesta opció en el passat”, ha destacat la ministra Elma Saiz.

La mesura beneficia antics alumnes universitaris; antics alumnes de Formació Professional (llevat que les pràctiques s'hagin prestat en el règim de Formació Professional intensiva), així com antics alumnes d'Ensenyaments Artístics Superiors, Ensenyaments Artístics Professionals i Ensenyaments Esportius del Sistema Educatiu.

També a aquells graduats universitaris que, mitjançant estudis oficials de doctorat, haguessin participat abans del 4/02/2006 (data d'entrada en vigor l'Estatut de Personal Investigador en Formació) en programes de formació de naturalesa investigadora, tant a Espanya com a Espanya a l'estranger.

"El Govern ha escoltat un clam de molts col·lectius el treball dels quals ha estat motor de progrés per a la nostra societat durant anys. Hem, com a societat, sentir-nos orgullosos que allò públic sigui sinònim de garantia i confiança. Per això, ha arribat el moment de facilitar a milers de persones una via per recuperar aquest dret”, ha expressat la ministra.

Entre els requisits per subscriure el conveni hi ha que les pràctiques no remunerades s'hauran d'haver produït amb anterioritat a l'1 de gener de 2024 i, en el cas de les pràctiques remunerades, la realització s'haurà d'haver produït amb anterioritat a l'1 de novembre de 2011.

Per acollir-se a aquest conveni especial els interessats han d'acreditar el període de durada dels programes de formació en què hagin participat.

Aquests antics alumnes seran assimilats a treballadors per compte aliè a efectes de la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social.

Així, la cotització pels períodes de pràctiques reconeguts en aquest conveni especial tindrà com a objecte la cobertura de les prestacions de jubilació i d'incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes.

La base de cotització pel conveni especial estarà constituïda per la base mínima de cotització per contingències comunes corresponent al grup 7 de cotització del Règim General de la Seguretat Social vigent l'any 2024, a què s'aplicarà un coeficient reductor del 0,77 per 100.

Un cop calculat per la TGSS l'import total de la cotització a ingressar per aquest conveni especial, el seu abonament es podrà fer mitjançant un pagament únic o mitjançant un pagament fraccionat en un nombre màxim de mensualitats igual al d'aquelles per les quals es formalitzi el conveni .

Aquesta ordre entra en vigor el dia primer del mes següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat». Des de l'1 de gener de 2024, els alumnes que realitzin pràctiques formatives, remunerades o no, estan inclosos al sistema de la Seguretat Social.

Des d'aquell moment, gairebé 570.000 estudiants han estat en situació d'alta com a mínim un dia, segons les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

"Ara és tasca de tots i totes mentalitzar els joves que formar part d'aquest sistema i generar futurs drets amb un inici més aviat de la seva carrera de cotització només té avantatges. El sistema els necessita tant com ells necessiten a ell. És el meu compromís treballar sense descans per acostar la Seguretat Social a aquest col·lectiu i fer que se sentin part inequívoca d'un dels nostres pilars de l'Estat del Benestar”, ha dit Saiz.