Sindicatura de Comptes de Catalunya amb senyal d'alerta

Detecten més de 150 contractes per emergència de la DGAIA sense motiu

Als centres de la mostra, la despesa reconeguda va ser superior a la despesa contractada entre 2016 i 2018

La Sindicatura de Comptes ha detectat que la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) va contractar 154 centres pel procediment d'emergència "sense que es donés els motius recollits a les lleis de contractes per fer-ho", ha explicat en una nota resum publicada aquest dimecres.

És una de les conclusions de l'informe que ha realitzat sobre la contractació pública i l'adjudicació del servei d'acollida de la infància i l'adolescència entre el 2016 i el 2020, i que també inclou el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn).

La Sindicatura ha observat que la necessitat de places d'acollida va fer que "les places es contractessin pel procediment d'emergència i amb la sobreocupació dels serveis".

D'altra banda, ha apuntat que tots els documents de pròrroga de contractes de l'exercici 20217 es van signar entre abril i maig, i que el 2018, es van prorrogar 181 contractes, dels quals en 112 no es va signar cap document de pròrroga “tot i que continuar prestant-se els serveis".

Ha explicat que als centres de la mostra, la despesa reconeguda va ser superior a la despesa contractada cada any entre el 2016 i el 2018, i que tenint en compte la manca de formalització o el retard en fer-ho de les pròrrogues, "la facturació d'aquests serveis no tenia cobertura legal per al reconeixement de la despesa”.

Reconeixement de la despesa

L'informe ha assenyalat que això va provocar que entre el 2017 i el 2020 la DGAIA tramités comunicacions al Govern perquè estigués al corrent del reconeixement extrajudicial del crèdit.

La Sindicatura ha indicat que la resolució del Govern el 2017 per prendre coneixement del deute addicional de la DGAIA "sobrepassa el concepte de concreció i omissió que permetia l'Acord de Govern".

CSSBCN

La Sindicatura ha observat que el CSSBcn no va formalitzar a cap document una part de les pròrrogues anuals dels contractes adjudicats a les entitats que presten els serveis d'acollida de Barcelona.

A més, el 2016, l'entitat va reconèixer la despesa de 15 centres "sense tenir cap empara formal per poder ser reconeguda al pressupost".

Ha assenyalat que el pagament de les obligacions realitzat per l'entitat --de 44,22 milions d'euros-- es va fer "sense que tinguessin un instrument jurídic vàlid vigent que els suportés", i que es van incloure posteriorment a l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit del 19 de maig del 2019.