EBAU

Llum verda a la nova Selectivitat: aquest serà el nom que portarà

A la nova EBAU, les faltes d'ortografia baixaran un 10 per cent la nota als exàmens

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, ha aprovat aquest dimarts la nova Selectivitat, que entrarà en vigor el juny de l'any 2025 i que substitueix el nom d'Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat ( EBAU) pel de Prova d'Accés a la Universitat (PAU). Així ho ha anunciat la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegría, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

La també portaveu del Govern ha explicat que la nova Selectivitat compta “tant amb unes estructures com amb unes característiques bàsiques i amb criteris de correcció comuns per a tots els territoris”.

"És una prova que ha estat àmpliament debatuda amb les comunitats autònomes, amb les universitats, amb els òrgans dels rectors, amb els estudiants i amb les famílies, i que s'aprova avui al Consell de Ministres per posar-se a partir de l'estiu del any que ve en marxa”, ha assenyalat Alegría.

En aquest context, ha assegurat que ha estat el model "més debatut de la història" ja que han mantingut "més de 200 reunions amb les comunitats autònomes, les famílies, els estudiants i les universitats".

Igualment, Alegría ha ressaltat que és "la primera vegada" que en una prova d'accés a la universitat "s'hi inclouen criteris comuns i homogenis per a tots els territoris, tant en el format de les proves com a l'hora també d'avaluar aquestes proves" .

"Fruit d'aquest acord i aquest diàleg amb les universitats i amb les comunitats autònomes hem aprovat aquest decret amb aquesta prova que avui coneixeu", ha asseverat.

A la nova EBAU, les faltes d'ortografia baixaran un 10% la nota als exàmens i els alumnes podran triar entre diferents preguntes, encara que requeriran que hagin estudiat tot el temari, i es mantenen les preguntes tipus test.

En aquells exercicis en què les preguntes o tasques proposades requereixin la producció de textos per part de lalumnat, la valoració corresponent a la coherència, la cohesió, la correcció gramatical, lèxica i ortogràfica dels textos produïts, així com la seva presentació, no podrà ésser inferior a un 10 per cent de la qualificació corresponent a la pregunta o tasca.

Tot i això, el decret de la nova EBAU precisa que l'aplicació d'aquests paràmetres que baixen un 10% la nota per les faltes d'ortografia i gramaticals "podrà flexibilitzar-se en el cas de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu".

Característiques dels exercicis

A la nova prova hi haurà un únic model d'exercici per a cada matèria. Els exercicis de cada matèria estaran estructurats en diferents apartats, que, alhora, podran contenir una o diverses preguntes o tasques.

Es podrà incloure la possibilitat d'escollir entre diverses preguntes o tasques. Aquesta elecció no podrà implicar en cap cas la disminució del nombre de competències específiques avaluades, per la qual cosa l'opcionalitat “no implicarà poder estudiar menys temari”.

Hi haurà varietat de tipus de preguntes o tasques, quant a tipus de resposta. Algunes requeriran respostes tancades; altres, semiconstruïdes i altres, obertes. A cadascun dels exercicis, la puntuació assignada al total de preguntes o tasques de resposta oberta i semiconstruïda haurà d'assolir com a mínim el 70%.

El nombre total de preguntes o tasques que ha de resoldre l'alumnat s'ha d'adequar a la durada total de l'exercici.

La nova EBAU tindrà en compte que lalumnat necessitarà dedicar un temps significatiu tant a la lectura ia lanàlisi de la possible documentació aportada (auditiva, gràfica, textual, etc), com al disseny de lestratègia per a la resolució de les preguntes o tasques plantejades.

Les preguntes o tasques es contextualitzaran en entorns artístics, científics, humanístics i tecnològics. Preferentment, a més, en entorns propers a la vida de l'alumnat. Per resoldre la prova, l'alumnat haurà de demostrar creativitat, capacitat de pensament crític, reflexió i maduresa.

La resolució dels exercicis o les tasques haurà de ser per escrit. El Reial decret de la nova EBAU reflecteix que lalumnat podrà fer ús de documents o eines auxiliars, com ara diccionaris, calculadores, formularis o taules.

Lús daquest material estarà, en tot cas, condicionat a les característiques de cada matèria i als criteris davaluació aplicables. Les comissions organitzadores de la prova establiran els materials dels quals lalumnat podrà fer ús, i, si escau, el material que, en cap cas, podrà ser utilitzat.

Mateixa durada que a l'anterior prova

Igual que a l'anterior model d'EBAU, cadascun dels exercicis tindrà una durada de 90 minuts i s'establirà un descans entre proves consecutives de, com a mínim, 30 minuts.

No es computarà com a període de descans l'utilitzat per ampliar el temps de realització de les proves de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu a què se'ls hagi prescrit aquesta mesura.

Tant els elements curriculars objecte d'avaluació com el nombre i el tipus de preguntes o tasques s'han d'adequar a la durada de l'exercici. Amb aquesta finalitat, es tindrà en compte que lalumnat necessitarà dedicar un temps significatiu tant a la lectura ia lanàlisi de la possible documentació aportada, com al disseny de lestratègia per a la resolució de les preguntes o tasques plantejades.

Els alumnes que el curs vinent superin amb èxit segon de Batxillerat i es presentin a aquesta prova, s'examinaran de quatre matèries (Llengua i Literatura II, Llengua Estrangera II, la matèria específica obligatòria de la modalitat cursada i d'Història d'Espanya o de la Filosofia), en el cas de les comunitats sense llengua cooficial.

A les CCAA amb més d'una llengua oficial, els estudiants s'examinaran també de Llengua Cooficial i Literatura II (cinc matèries en total). A més, els que vulguin millorar la nota d'admissió es podran examinar de fins a quatre matèries més, que seran elegides per l'alumne.

Són matèries diferents de les de la fase d'accés, poden ser de modalitat, cursades o no, la matèria comuna no realitzada a la fase d'accés (Història d'Espanya o de la Filosofia) i una segona llengua estrangera.

En cas de voler examinar-se del nombre màxim de matèries (quatre), una haurà de ser obligatòriament aquest segon idioma. Les comissions organitzadores de les proves asseguraran laplicació de criteris específics de correcció i qualificació, així com laplicació dun mateix procediment de revisió a tot el territori.

Pel que fa a les qualificacions, no hi ha cap canvi. La nota de la prova es calcularà fent la mitjana aritmètica de cadascun dels exercicis. Serà un valor entre 0 i 10 punts amb tres xifres decimals i la nota mínima és 4.

La nota daccés a la universitat es calcula sumant el 60% de la nota mitjana normalitzada de Batxillerat i el 40% de la qualificació de la prova daccés. També tindran un valor de 0 a 10 amb tres decimals i la mínima necessària serà un 5.

A la fase d'admissió se sumaran a aquesta nota d'accés les dues millors qualificacions ponderades de les matèries que determini cada universitat.