Una classe amb els mapes de Catalunya i Espanya

Quatre resolucions judicials avalen una assignatura més en castellà a escoles

El TS rebutja dos recursos de la Generalitat contra resolucions sobre el castellà

Dues resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i dues més del Tribunal Suprem (TS) han avalat que s'imparteixi en castellà, a més de l'assignatura de llengua, "una o unes àrees, matèries o assignatures addicionals que puguin ser considerades com a principals", en centres educatius a Barcelona.

En una interlocutòria, consultada per Europa Press, el TSJC ha imposat mesures cautelars en un nou centre de la comarca del Maresme (Barcelona), perquè considera que el sistema d'immersió lingüística que segueix l'escola fa que "la presència de la llengua castellana, fora de l'assignatura de llengua, es pot qualificar de residual".

"Aquesta garantia constitucional i legal de l'ús mínim del castellà, com a llengua d'aprenentatge, no apareix garantida de manera suficient al centre escolar", per la qual cosa el TSJC ha estimat que es garanteixi que una altra assignatura, a més de la de llengua, s'imparteixi en castellà.

D'altra banda, ha ratificat les cautelars que va imposar en una escola de Barcelona, perquè un alumne rebi una assignatura troncal en castellà, després de desestimar el recurs de la Conselleria d'Educació contra una interlocutòria que va descartar la petició de tombar aquestes mesures cautelars, apel·lant a la nova normativa del Govern sobre inaplicació de percentatges.

En la seva argumentació, el TSJC assenyala que l'ús de la llengua castellana "seria insuficient en cas de decaure la mesura cautelar adoptada al seu moment", i que això pot afectar el seu dret a rebre l'ensenyament en castellà en els successius cursos escolars a els que l'alumne segueixi al sistema educatiu català.

Per part seva, el Suprem ha inadmès dos recursos de la Generalitat contra resolucions del TSJC que imposaven l'obligació d'impartir almenys una altra assignatura troncal en castellà a dues escoles de Cubelles i de Sant Pere de Ribes (Barcelona).

Els ha rebutjat en considerar que "no s'ha fonamentat suficientment, amb singular referència al cas, que hi concorrin algun o alguns dels supòsits que permeten apreciar l'interès casacional objectiu i la conveniència d'un pronunciament de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem".

"No n'hi ha prou amb denunciar una mera inaplicació, o una aplicació equivocada, de la jurisprudència per l'òrgan d'instància, sinó que s'exigeix que la part recurrent justifiqui que la resolució que es pretén impugnar ha fet menció expressa de la jurisprudència; ha assenyalat que la coneix i l'ha valorat jurídicament, i se n'ha apartat per entendre que no és correcta", ha afegit.