Una dona mira el seu mòbil recolzada en un carro transportador amb les maletes, davant del panell d'informació dels vols de Sortida de l'Aeroport 'Josep Tarradellas Barcelona-El Prat'

Més de la meitat de migrants a Espanya estan sobrequalificats

Prop d'un milió d'estrangers tenen una titulació superior a la requerida per als treballs

La migració és un fenomen global que comporta una sèrie de desafiaments i oportunitats per als països receptors. En el cas d'Espanya, un país amb llarga història d'immigració, la integració laboral de les persones migrants ha estat un tema recurrent i de preocupació creixent. Recentment, s'han destacat xifres preocupants que revelen una tendència preocupant: la sobrequalificació d'una part significativa de la població migrant al país.

Segons dades recopilades per Accem, una organització dedicada a l'atenció i acolliment de persones migrants, més del 50% de les persones migrants a Espanya es troben sobrequalificades per a les feines que exerceixen. Aquesta situació s'agreuja encara més en considerar que dels 1,8 milions de persones estrangeres que resideixen a Espanya, prop d'un milió tenen una titulació superior a la requerida per als treballs actuals.

Aquestes xifres situen Espanya com el país amb la taxa de sobrequalificació més alta de tota la Unió Europea, superant el 22% de mitjana establerta per Eurostat. Aquest fenomen no és nou; de fet, ha persistit en nivells preocupants durant les darreres dues dècades i s'ha vist agreujat per la pandèmia de la COVID-19.

Una de les raons principals darrere d'aquesta sobrequalificació rau en les dificultats burocràtiques per homologar títols universitaris expedits per universitats estrangeres. Les llargues esperes per a aquest procés, que es poden prolongar fins a dos o tres anys, empenyen les persones migrants a acceptar feines de menys qualificació mentre esperen la validació dels seus estudis.

A més de les barreres administratives, persisteixen prejudicis a la societat espanyola que limiten l'accés de les persones migrants a determinades posicions o llocs de treball. Aquests prejudicis, juntament amb la manca de reconeixement de les qualificacions estrangeres, contribueixen a perpetuar la sobrequalificació i la subutilització del talent migrant al país.

Tot i això, no tot són obstacles. I és que organitzacions com Accem han estat treballant activament per abordar aquest problema. Han dut a terme accions de sensibilització i formació adreçades a empreses amb l'objectiu de fomentar una gestió responsable de la diversitat cultural i combatre els prejudicis a l'àmbit laboral.

La migració a Espanya

La població immigrant a Espanya, que puja a aproximadament 1,8 milions de persones, és diversa en termes del seu origen nacional. Entre els països d'origen més comuns hi ha el Marroc, Romania, Equador, Colòmbia, Veneçuela i la Xina, encara que també hi ha immigrants de nombroses altres nacions. Aquesta diversitat contribueix a enriquir la societat espanyola amb una varietat de cultures, tradicions i experiències.

Pel que fa als sectors laborals, els immigrants exerceixen una àmplia gamma de treballs a l'economia espanyola. Tradicionalment, molts immigrants han trobat llocs de treball en sectors com la construcció, l'agricultura, l'hostaleria i els serveis domèstics. Aquests sectors han estat històricament receptius a mà d'obra immigrant a causa de la demanda de treballadors en certs rols.

Tot i això, la contribució dels immigrants no es limita a treballs no qualificats. Molts també ocupen llocs en professions qualificades, com ara la medicina, l'enginyeria, l'educació i les tecnologies de la informació. Aquesta diversitat d'ocupacions reflecteix la varietat d'habilitats i nivells educatius presents a la població immigrant.

Espanya va experimentar un augment significatiu en la immigració durant la dècada del 1990 i principis del 2000. Aquest període va estar marcat per un fort creixement econòmic i una demanda creixent de mà d'obra en diversos sectors. Com a resultat, Espanya es va convertir en una destinació atractiva per a molts immigrants a la recerca d'oportunitats laborals i una millor qualitat de vida.

Aquesta onada d'immigració va contribuir al creixement econòmic del país, però també va plantejar reptes en termes d'integració i de gestió de la diversitat cultural. Tot i això, la població immigrant ha continuat exercint un paper important en la societat espanyola, contribuint de manera significativa a la seva diversitat i desenvolupament econòmic.